REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Robocamp ry

Kukkolinnankatu 5, 55100 Imatra

Vastuu- ja yhteyshenkilö
Puheenjohtaja Sami Hänninen, sami.hanninen@globalwork.fi, puh. 040 0835 470

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri
Sidosryhmärekisteri
Työntekijät

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

Käsittelyn tarkoituksena on jäsenten, asiakkaiden ja toimittajien osalta yhteystietojen ylläpito myynnin ja hankinnan hoitamiseksi sekä muu yhteydenpito, viestintä ja markkinointi.

Muiden henkilöiden osalta käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito, viestintä ja markkinointi. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on maksujen, palkkioiden ja korvausten suorittaminen tai periminen.

Työntekijöiden osalta tarkoitus on henkilötietojen ylläpito työsuhteen, palkanmaksun ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi

Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot (nimi, tehtävä, yritys, osoite, sähköposti ja puhelinnumero).

Asiakas- ja toimittajarekisteri sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot (yritys, tehtävä, nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero), asiakastietoja (tiedot toimitetuista tuotteista ja palveluista) sekä toimittajatietoja (tiedot ostettavista tai osteluista hyödykkeistä ja palveluista)

Työntekijärekisteri sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, tehtävä, asema, osoite, sähköposti ja puhelinnumero) sekä tiedot työsuhteesta (työsopimus, työtodistus, työajat, palkkatiedot, verotiedot sekä mahdollinen työttömyyskassan jäsenyys)

Tietoja luovutetaan Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja luotettavista lähteistä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelmien avulla.

Paperiset dokumentit säilytetään lukitussa tilassa..

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolaki 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään kirjallisesti Robocamp ry:stä yllä mainitusta osoitteesta henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Tietojen korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan Robocamp ry:lle yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolaki 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

Kielto-oikeus

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26  §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.